• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

ناصر الدین شاه قاجار

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۸*۱۲۰ سانتی متر می باشد.
ناصر الدین شاه قاجار