• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

موکب همایون در مبارک آباد

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵۷*۵/۷۰ سانتی متر می باشد.
موکب همایون در مبارک آباد