• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

منظره اروپایی

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۸۲*۱۱۰ سانتی متر می باشد.
منظره اروپایی