• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

کبک بی جان

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۴۸*۵/۳۶ سانتی متر می باشد.
کبک بی جان