• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

دورنمای مهران

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۸۲*۵/۵۸ سانتی متر می باشد.
دورنمای مهران