• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

آتش بازی در چشمه قلقلی

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۳/۹۸*۵/۶۵ سانتی متر می باشد.
آتش بازی در چشمه قلقلی