• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

تصویر نقاش در پیری

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۲۳/۲۲*۲/۲۸ سانتی متر می باشد.
تصویر نقاش در پیری