• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

کوه البرز

اثر نیمه تمام است اما بر روی کرباس کار شده و بخشی از آن با رنگ روغن نقاشی شده است. اندازه آن ۵/۶۳*۵/۸۳ سانتی متر می باشد
کوه البرز