• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

جوانی نقاش

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۵/۴۸*۴۱ سانتی متر می باشد
جوانی نقاش