• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

صورت ناصرالدین شاه

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۷۵*۶۴ سانتی متر می باشد.
صورت ناصرالدین شاه