• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

آقا محمد خان خواجه

اثر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۱۴*۸۴ سانتی متر می باشد.
آقا محمد خان خواجه