• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

مرد جوان

اثر با رنگ وغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۷۸*۶۱ سانتی متر می باشد.
مرد جوان