• تصویر کمال الملک
  • تصویر کمال الملک

کودک در لباس ملوانی

ر با رنگ روغن بر روی کرباس کار شده است و اندازه آن ۱۴۲*۱۰۰ سانتی متر می باشد.
کودک در لباس ملوانی